13 Şub 2019

LİHKAB`INYER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA EK DUYURU

30.01.2019tarihinde İdaremiz internet sitesinde 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 61’inci maddesi ile 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge’nin 49’uncu maddesi hükümleri gereğince yer değişikliği ilanı esasları duyurulmuştur.Duyuru metninde sehven dolu yerlerinde tercih edilebileceği duyurulmuştur. Ancak 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge’nin 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “…Geçiş yapan mühendisten boşalan yere bir sonraki yer değişikliği talebinde bulunulabilecek dönemde aynı usul ile geçiş yapılır.”denilmekte olup, bu fıkra gereğince dolu yerler bu tercih döneminde tercih edilemeyecektir. Bu kapsamda yer değişikliği işlemleriyle ilgili; Lisanslı mühendisler tarafından, Yönetmelik eki Ek-3 yer değiştirme talep formuile en geç 08Mart2019 Cuma günü saat 17:00’ekadar, yetki alanı içerindeki Kadastro Müdürlüklerine kapalı zarf ile başvuruda bulunulması gerekmekte olup,Kadastro Müdürlüklerinin kapalı zarf olarak teslim aldıkları başvuruların en geç 15Mart2019 Cumagünü saat 18:00’e kadar Kadastro Daire Başkanlığı’nda olacak şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Bu ilan metni tarihi itibariyle tercih taleplerini Kadastro Müdürlüklerine kapalı zarf ile vermiş olanlardan sadece dolu yerleri tercih ettikleri tespit edilen lisanslı mühendislerin talepleri 2010/13 sayılı Genelgenin 49 uncu maddesi gereğince işleme alınamayacağından sadece dolu yerleri tercih eden lisanslı mühendislerinyeniden yukarıda belirtilen usule göre boş olan ve yeni kurulacak yerleri tercih ederekbaşvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Tercih yerleri arasında boş yerlerin (EK-2’deki büro planlama listesinde yer alan yerlerin) yanında dolu yerleri de tercih eden lisanslı mühendisler ise yeniden tercih yapmamaları durumunda bu kişilerin sadece boş yerlerle ilgili tercihleri işleme alınacaktır. Bu durumdaki lisanslı mühendisler talep etmeleri halinde yeniden tercihte bulunabilirler. Bu durumda ilk tercih zarfları (tercih listeleri) işleme alınmayacak ve yer değişikliği işlemlerine ilişkin değerlendirmeler son verdikleri tercih zarfı (tercih listeleri) üzerinden tamamlanacaktır. Başvuru süreci: İlgili Yönetmelik ve Genelge hükümleri gereğince bulunduğu yerde en az iki yıl hizmet vermiş olanlar yer değişikliği talebinde bulunabileceklerdir. Bu kapsamda; Ekli listede yer alan büro planlamasına göre yer değişikliği tercihleri yapılacaktır. Yönetmelik eki Ek-3 yer değiştirme talep formunu geçiş için en fazla üç yer belirtilerek başvurulacaktır. Yerleştirilememe durumunda ilave tercih talebi alınmayacaktır. Tercih talebi neticesinde yer değiştirme işlemi gerçekleşen lisanslı mühendis yerleştirme işleminden vazgeçemeyecektir.  Başvurular esnasındaveya yerleştirme sonrasında becayiş yapılmayacaktır.Değerlendirme süreci: Yer değiştirme işlemleriile ilgili olarak;Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 61’inci maddesinin 2’nci fıkrasında“ Bulunduğu yerde en az iki yıl hizmet veren lisanslı mühendisler, Ek-3 deki Yer Değiştirme Talep Formu ile boşalan, boş kalan veya yeni kurulacak yere geçiş yapmak suretiyle lisanslı büro kurmak için başvurabilirler.”ve 3’üncü fıkrası “Başvuruların değerlendirilmesinde sırasıyla sınav puanı,mühendislikte geçirilen hizmet süresi, sicil durumu ve lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi değerlendirilir.”denilmektedir. Bu kapsamda;  Boşalan yer; dolu iken yer değişikliği işlemlerinin sonuçlandırılması sonrasında boşalmış yerleri ifade etmektedir. Boş kalan yer; büro planlaması kapsamında daha önce lisanslı büro açılmamış yerleri ifade etmektedir. Yeni kurulacak yer; ihtiyaç halinde yeni açılacak lisanslı büroların olduğu yerleri ifade etmektedir. Yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmesinde sınav sonucu puan sıralaması başta olmak üzere, mühendislikte geçirilen hizmet süresi, sicil durumu ve lisanslı mühendis olarak geçirilen fiili hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir.Sonuç süreci: Yer değişikliği işlemleri sonuçları, İdaremizce yapılacak değerlendirme neticesinde Kurumumuz resmi internet sitesinden duyurulacaktır.Tercihi neticesinde yer değişikliğinde bulunacak olan lisanslı mühendise, o yer lisansının verilmesinde ve yeni büronun kurulmasında Yönetmelikte belirtilen işlem sırası izlenir. Lisans belge numarası korunmak ve yeni lisansbelgesi yazılmak suretiyle lisans belgesi ve yeni büro kaşesi İdarece verilir.İlanen duyurulur.EKLER:

Ek-1: Yönetmelik eki Ek-3 yer değiştirme talep formu.Ek-2: Tercihe esas büro planlaması listesi.NOT1-Bu ilan metni, yayımlandığı tarihten bu tarihe kadar kapalı zarf ile Kadastro Müdürlüklerine yer değişikliği tercih taleplerini vermiş olan lisanslı mühendislere ayrıca tebliğ edilecektir.NOT 2-Lisanslı mühendislerinbaşvurularını tamamlamalarına müteakip Ek-3 yer değiştirme talep formlarını excelformatında lihkab@tkgm.gov.tradresine göndermeleri gerekmektedir.

İletişim: Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKadastro Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 06100 Bakanlıklar / ANKARA0 312 41365 71-72

EK

ek-3_atanma_yer_degistirme_formu.xls

lihkab_yer_degisikligi_ek_ilani.pdf

planlama_.pdf

 

Yazının orjinalini Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web sitesinde bulabilirsiniz.

Bir cevap yazın